Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van: Chloë Luiten, eigenaar Natuurverbonden wel-ZIJN, te Papendrecht, datum: 31-05-2023

 

Artikel 1 – Definities

Natuurverbonden verleent diensten aan opdrachtgever.

 

Coachee: Degene die gebruik maakt van een van de diensten die Natuurverbonden wel-ZIJN aanbiedt.

 

De opdrachtgever en de coachee kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.

 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer.

 

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn – met uitsluiting van alle eventuele (inkoop)voorwaarden zoals deze door opdrachtgever worden gehanteerd – van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Natuurverbonden wel-ZIJN. Door opdrachtgever gestelde aanvullende of afwijkende voorwaarden gelden alleen voor zover deze expliciet door Natuurverbonden wel-ZIJN worden bevestigd.
  2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende en/of vervolgovereenkomsten met opdrachtgever.

 

Artikel 3 – Totstandkoming en nakoming overeenkomst

Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

 

Een opdracht wordt verleend door het digital akkoord te aanvaarden.

 

Vooraf dient er een kennismakingswandeling te zijn geweest om zo tot overeenkomst te komen voor zowel de opdrachtgever, de coachee als de de opdrachtnemer, Natuurverbonden wel-ZIJN.

 

De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.

 

De opdrachtnemer is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

 

De opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.

 

Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 4 Rechten en verplichtingen

Natuurvebonden wel-ZIJN zal ten aanzien van al hetgeen haar in de uitvoering van de overeenkomst ter kennis komt een passende geheimhouding in acht nemen.

 

Opdrachtgever heeft de plicht om Natuurverbonden wel-ZIJN uit eigener beweging volledig te informeren ten aanzien van mogelijk voor de (veilige) uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie en dient te allen tijde een eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid van opdrachtgever, Natuurverbonden wel-ZIJN, en derden, alsmede de veiligheid en gezondheid van dieren toebehorend aan opdrachtgever, Natuurverbonden wel-ZIJN en/of derden in acht te nemen.

 

Natuurverbonden wel-ZIJN heeft te allen tijde het recht om ter bescherming van de veiligheid of gezondheid van zichzelf, opdrachtgever of derden corrigerend op te treden of in te grijpen jegens zowel opdrachtgever als een dier van opdrachtgever.

 

Natuurverbonden wel-ZIJN heeft het recht om de geschiktheid van een dier van opdrachtgever voor deelname aan de overeengekomen dienstverlening te testen, beoordelen en indien nodig, aan deelname door dit dier voorwaarden te verbinden dan wel (verdere) deelname te weigeren.

 

De opdrachtgever is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door de opdrachtnemer worden gevraagd. De opdrachtnemer zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de opdrachtgever, dan dient dit aan de opdrachtnemer doorgegeven te worden.

 

Natuurverbonden wel-ZIJN is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste (adres)gegevens.

 

Artikel 5 – Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de individuele coachsessie, doormiddel van contant of via het overmaken naar de bankgegevens van Natuurverbonden wel- ZIJN via een betaalverzoek verstuurd door de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

 

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente aan de opdrachtnemer verschuldigd. In dat geval kan Natuurverbonden wel-ZIJN besluiten om de dienstverlening aan de opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen.

 

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 

Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Natuurverbonden wel-ZIJN.

 

Artikel 6 – Annulering/beëindiging van de overeenkomst

Natuurverbonden wel-ZIJN heeft het recht om zonder opgave van reden een coachsessie, coachtraject, workshop, training of andere dienst te annuleren of deelname van een opdrachtgever of coachee te weigeren, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.

 

Ingeval de opdrachtgever dan wel de coachee, na aanvang van het coachtraject of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

 

Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Natuurverbonden wel-ZIJN streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur is Natuurverbonden wel-ZIJN gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.

 

Natuurverbonden wel-ZIJN heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

 

Artikel 7 Nakoming

Door Natuurverbonden wel-ZIJN genoemde termijnen of datums gelden als enkel als richtinggevend en nimmer als fatale/bindende termijnen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Termijnen of datums kunnen door weersomstandigheden, beschikbaarheid van mens of dier zijdens Natuurverbonden wel-ZIJN of beschikbaarheid/toegankelijkheid van voorzieningen die door Natuurverbonden wel-ZIJN worden getroffen wijzigen. Natuurverbonden wel-ZIJN zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren indien termijnen of datums wijzigen als gevolg van deze omstandigheden. Indien een overeengekomen dienstverlening op grond van de in dit lid genoemde redenen niet op een overeengekomen termijn of datum kan worden geleverd, dan zal een nieuwe datum/termijn worden overeengekomen binnen drie maanden na de oorspronkelijke datum/termijn. Indien nakoming binnen drie maanden niet mogelijk is, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring terzake. Eventueel vooruitbetaalde kosten worden alsdan terugbetaald, zonder recht op rente of andere (schade)vergoedingen.

 

Indien naar oordeel van Natuurverbonden wel-ZIJN veiligheid of gezondheid van Natuurverbonden wel-ZIJN, opdrachtgever, deelnemers, dieren of derden op enige wijze in het geding komen, is Natuurverbonden wel- ZIJN te allen tijde gerechtigd (verdere) nakoming van de overeenkomst aan voorwaarden te verbinden, op te schorten dan wel te ontbinden. Het oordeel van Natuurverbonden wel-ZIJN ter zake is bindend en leidt nimmer tot enige schadeplichtigheid of restitutieplicht zijdens Natuurverbonden wel-ZIJN.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en risico

Natuurverbonden wel-ZIJN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad.

 

Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.

 

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar ondergeschikten.

 

Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van dieren in de dienst.

Indien er tijdens de dienst gewerkt wordt met of in aanwezigheid van een hond, is dit voor eigen risico en verantwoording van de deelnemer.

 

Natuurverbonden wel-ZIJN zal tijdens het werken met een hond naar beste kunnen de veiligheid garanderen. Dit met inachtneming van de mate van onvoorspelbaarheid van een dier en mogelijke reacties van het dier op externe invloeden.

 

Ook is Natuurverbonden wel-ZIJN niet aansprakelijk voor mogelijke schade veroorzaakt door de hond voortkomend uit het negeren van aanwijzingen of veiligheidsafspraken tijdens of voorafgaande aan de dienst.

 

Nb: Voor, na en tijdens de deelname aan de dienst wordt de hond niet onder druk of dwang gezet. Indien een hond aangelijnd wordt dient er een aannemelijke ruimte van bewegen in acht te worden gehouden. Fysiek machtsvertoon ten opzichte van de hond is uit den boze. Natuurverbonden wel-ZIJN zal erop toezien dat het welzijn van de hond dat deelneemt aan de dienst niet in het gedrang komt.

 

Indien er gewerkt wordt met een eigen hond van deelnemer blijft de deelnemer te allen tijde aansprakelijk en verantwoordelijk voor de gedragingen van het eigen dier. En mede voor eventuele daaruit voortvloeiende schade die toe te schrijven is aan het gedrag van het eigen dier.

 

Artikel 10 – Overmacht

Natuurverbonden wel-ZIJN is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Natuurverbonden wel-ZIJN kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door de opdrachtnemer zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de opdrachtgever gefactureerd worden.

 

Artikel 11 – Intellectueel eigendom en gebruiksrecht

Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Natuurverbonden wel-ZIJN. Alle door Natuurverbonden wel-ZIJN geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals artikelen, adviezen, oefeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Natuurverbonden wel-ZIJN worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan Natuurverbonden wel-ZIJN ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

Eventuele klachten over door Natuurverbonden wel-ZIJN geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Natuurverbonden wel-ZIJN kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

 

Privacyreglement

Om de opdracht zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, houdt de opdrachtnemer een registratie bij van persoonlijke en administratieve gegevens. Om opdrachtgevers en cliënten te garanderen dat hun privacy wordt beschermd en er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan, hanteert de opdrachtnemer een privacyreglement.

 

Artikel 1 – Persoonsgegevens

De door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens, zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Natuurverbonden wel-ZIJN is er verantwoordelijk voor dat deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 

De door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen en afgegeven. Het gaat hierbij om gegevens waarmee Natuurverbonden wel-ZIJN de opdracht kan uitvoeren, gegevens waarmee Natuurverbonden wel-ZIJN de financiële administratie kan uitvoeren en gegevens waarmee Natuurverbonden wel-ZIJN contact kan leggen met de opdrachtgever.

 

De opdrachtgever kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens.

 

 Artikel 2 – Geheimhouding

Natuurverbonden wel-ZIJN behandelt alle informatie over individuele cliënten vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Uitsluitend in noodgevallen waarbij het leven van de coachee zelf of van anderen in gevaar is of dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken.

 

Natuurverbonden wel-ZIJN draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting ook wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.

 

Artikel 3 – Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met de coachee is afgesproken.